ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ގްލޯބަލް / ސީފްޑް ޕްރޮސެސިންގ ގްލޯބަލް ފެއަރ ބެލްޖިއަމްގެ ބުރަސަލްގައި ފެށިއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެބޮޑު ސީފުޑް އެކްސްޕޯ، 24 އޭޕްރީލް 2018 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބެލްޖިއަމްގެ ބުރުސަލްސްގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިއެކްސްޕޯގައި ދުނިޔޭގެ ސީފުޑްގެ ވިޔަފާރީގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ 1,850 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި 79 ޤައުމުން މިއެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެއެވެ. މިފެއަރ ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް

އިސްތިހާރުކުރުމަށެވެ

މިއެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވީ، މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑާއި މޯލްޑިވްސް ސީފްޑް ޕްރޯސެސާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އެސް.ޕީ.އީ.އޭ) އާ ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ބައިވެރިވީ އެމް.އެސް.ޕީ.އީ.އޭގެ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކަކެވެ. މިކުންފުނިތަކުގެ؛ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)، މޯލްޑިވް މެރިން ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އޯޝަން ހަންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ސީސްޕެއަރ މޯލްޑިވްސް، ޔޫރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އޯޝަން ފުރެޝް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އޯޝަން ސީފްޑް ޕްވައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ބިގް ފިޝް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އަދި ސީޕްރިއާ

މެރިން ފުޑްސް ޕްވައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިމެނެއެވެ

މިފަދަ އެކްސްޕޯތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެ، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރުކޮށް މާރކެޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެން މިދަނީ ދިވެހިމަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް އެވަގުތަކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އަގު ލިއްބައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. މިއެކްސްޕޯގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެންދާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ

މިއެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ދާނީ މިމަހުގެ 24 އިން 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއެކްސްޕޯގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޯލް ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ވަނީ ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައެވެ

 

 

 އިޢުލާން  ޑައުންލޯޑް

 

Belgium Fair

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އެފް.އޭ.އޯ ދެމެދު ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އެހީތެރިވުމަށް ސީ.ޕީ.އެފް އެއްގައި ސޮއިކުރައްވަފި

FAO CPF

 

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސްގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (އެފް.އޭ،އޯ) އިން ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އެހީތެރިވެދިނުމަށް އައު ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމިންގް ފްރޭމްވާރކް (ސީ.ޕީ.އެފް.) އެއްގައި ސައިކުރައްވައި ފިއެވެ. މި ސީ.ޕީ.އެފް ގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2018-2020 އަށެވެ.  މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޑރ.މުހައްމަދު ޝައިނީއެވެ. އަދި އެފް.އޭ.އޯ ގެ ފަރާތުން ސައިކުރެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެފް.އޭ.އޯ އިން ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް ނީނާ ބާންޑްސްޓްރަޕް އެވެ.

އެފް.އޭ.އޯގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ނީނާ ބްރޭންޑްސްޓްރަޕް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި ސީ.ޕީ.އެފް  އަކީ ރާއްޖޭގައި ކާނާގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއިއެކު ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި އެކުއަކަލްޗަރ، ގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް މިމަސައްކަތުން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށް ރަށްފުށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ

ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަމަށް އެފް.އޭ.އޯ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ ރާއްޖެއާއި ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭން އެކެވެ.

 

ސީ.ޕީ.އެފް 2018-2020 ގައި  މައިގަންޑު 3 އައުޓްކަމް އެއް ފާހަގަ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހާއްސަކަމެއްދެއްވައިފައިވަނީ، ރާޢްޖޭގައި ކާނާ އުފެއްދުން އިތުރު އަދި ފުޅާ ކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ވެލިއު އެޑް ކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ގުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް މެނެޖް ކުރުމަށް އެހީތެރި ވުމާއި،ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގު ތަފާސް ހިސާބު ރަނގަޅުކޮށް މިދާއިރާއިން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށެވެ.

 

ސީ.ޕީ.އެފް 2018-2020  މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑި ތައް ޙާސިލް ކުރުމަށް ކަމަށް ވުމާއިއެކު  އެފް.އޭ.އޯ އިން އަލަށް ތައާރަފް މިކުރެވުނު ސީ.އެފް.ޕީއަށް މިނިސްޓަރގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި މިނިސްޓްރ  އެފް  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޑރ.މުހައްމަދު ޝައިނީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 

 

ޙަބަރު ޑައުންލޯޑް

ކާނާގެ ޔަޤީންކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް 2017

"ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން" މި ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިމިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޞިއްޙަތައް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މިއަހަރުތެރޭ ގަސްހަދިޔާކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުރިނބީގައި އޮކްޓޫބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު މި ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދޭ އަދި ޒަމާނުއްސުރެއް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އާލާކުރުމާއި، ކާނާގެ ދަތިކަމުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންވާ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ރަށުން ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 2 ވަނަ ލަނޑުދަނޑިތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަނޑުހައި ހޫނުކަންނައްތާލުމާއި، ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ނިއުޓްރިޝަން ހާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ގޭބިސީތަކަށް ބަހާ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ބަނބުކެޔޮ، މުރަނގަ، ދަނޑިއަލުވި، އަލަ، އަދި ފަތްކެތޮ ކަހަލަ ބާވަތްތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ މާހައުލުން އަދި ކާނާގެ ތެރެއިންވެސް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ބާވަތްތަކެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރުތެރޭ 5 ރަށެއްގެ 279 ގޭބިސީގަޔާއި، 3 ރަށެއްގެ ހުސްބިމުގައި އިންދުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 3672 ގަސް ހަދިޔާކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން ހަދިޔާކުރެވުނު ގަސްތައް އިންދާ ބަލަހައްޓާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި، އެ ބާވަތްތަކުން ލިއްބައިދޭ ސިއްޙީ ފައިދާ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް މި ރަށްތަކުގައި ޓްރެއިނިންގ

ސެޝަންތަކެއްވެސް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިޢުލާން  ޑައުންލޯޑް 

Plant distribution at kurinbee

ހއ. ހޯރަފުށީ ބިޒްވިލް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަނޑު ސެޓިފައިކޮށްފި

GAP

 

 

 

 

               މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް (އެމްގެޕް) ސްކީމަކީ ދުނިޔޭގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (އެފް.އޭ.އޯ) ގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 2015 ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ސްކީމެކެވެ.

             އެމްގެޕް ސްކީމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކާއި ސެޓިފިކޭޝަންގެ ޒަރީއާއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ރައްކާތެރި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަރުކާރީ އަދި މޭވާ ކަމުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމެވެ. މިސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުން ސްކީމްގެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު އެމްގެޕް ސްކީމްގެ ދަށުން ދަނޑާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ސެޓިފައިކޮށްދެއެވެ. އަދި ދަނޑުގައި ހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގައި އެމްގެޕް ލޯގޯ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ދަނޑުވެރިޔާއަށް ލިބިދެއެވެ. މިސްކީމްގެ ދަށުން ސެޓިފައިވާ ދަނޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ޕެސްޓިސައިޑާއި ގަސް ކާނާއިން ނުވަތަ ދަނޑުހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ތަޢައްޔަރުނުވާ މޭވާ އަދި ތަރުކާރީކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ދަނޑުގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ތަޢައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުވެއެވެ. އަދި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި ގަސްކާނާއާއި ގަހަށް ޖަހާބޭސް ބޭނުންކުރާނެ ރައްކާތެރި ގޮތާއި ގަހަށްޖެހޭ ބަލިތައް ފެތުރިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރާއި ބަލިފެތުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަސްތަކާއި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމެންޓް (އައި. ޕީ. އެމް) ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ދަނޑުގޮވާންކުރުމާއި އެތަކެތި ގުދަންކުރުމާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މިސްކީމްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރުން ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނެއެވެ.                      

           މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ހިންގާ މިސްކީމްގެވެރި ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއެވެ. އަދި މިސްކީމްގެ ދަށުން ދަނޑުތައް ސަރޓިފައިކުރަނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއެވެ. މިގޮތުން އޮޑިޓްކުރެވުނު ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެމް. ގެޕް ސްޓޭންޑަޑްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރޓިފައިވެފައިވަނީ ހއ. ހޯރަފުށީ ބިޒްވިލް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަނޑުތަކެވެ. ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރ.ވާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ބިޒްވިލް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް އެމް.ގެޕް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވުމާއި ބިޒްވިލް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އުފެއްދުންތަކުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ ވަނީ ލޯގޯ ހަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.  

 

އިޢުލާން    ޑައުންލޯޑް 

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ އަދި ނިއުޓްރިޝަން އާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

AGRI workshop

 

 

 

ދުނިޔޭގެ ކާނާއާޢި ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (އެފް.އޭ.އޯ) އިން ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ  ގްލޯބަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮރ އިމްޕްރޫވިންގް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރޫރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފުޑް ސެކިއުރިޓީ އަދި ނިއުޓްރިޝަން އާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަޕްލައި ޔޫޓިލައިޒޭޝަން އެކައުންޓް އަދި ފުޑް ބެލެންސްޑް ޝީޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މިއީ އެފް.އޭ.އޯއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ނެޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ސަޕްލައި ޔުޓިލައިޒޭޝަން އަދި ފުޑް ބެލެންސް ޝީޓަކީ އެކި މުއްސަސާތަކުން ލިބެންހުންނަ ތަފާސް ހިސާބުގެ އަލީގައި ޤާއުމުގެ ކާނާއާއި ނިއުޓްރިޝަން ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 2 ވަނަ ލަނޑުދަނޑިކަމުގައިވާ "ބަނޑުހައި ހޫނުކަންނައްތާލުމާއި، ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ނިއުޓްރިޝަން ހާލަތު ރަގަޅުކޮށް އަދި ސަސްޓެއިނަބަލް އެގްރިކަލްޗަރ ޕްރޮމޯޓްކުރުން" މޮނިޓަރކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ. ފުޑް ބެލެންސް ޝީޓުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ރައްޔިތުންނަށް ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  

 

މިމަހުގެ 10 އިން 14 އަށް މާލޭގައި އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮޓެލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކާނާއާއި ގުޅުންހުރި ތަފާސް ހިސާބް ބަލަހައްޓާ 7 މުއައްސަސާއަކުން ޖުމްލަ 16 ބައިވެރިން ވަނީ މި ޕްރޮގާމް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި މައުލޫމާތުދެއްވަފައިވަނީ އެފް.އޭ.އޯގެ ތަފާސް ހިސާބާއި ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރު 2 ބޭފުޅުންނެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންވަނީ، ލިބެންހުރި ތަފާސް ހިސާބުގެ އަލީގައި ވަގުތީ ފުޑް ބެލެންސް ޝީޓެއް ތައްތާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ އެކްސަސައިޒްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ޢިޢުލާން   ޑައުންލޯޑް