ޖުމްލަ # 
ސުރުހީ Created Date
ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ޕްރޮސެސިންގ ފީ ބަލައިގަތުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމާބެހޭ 05 މާރޗް 2017
ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ހިފުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އާއި ބެހޭ 27 ފެބްރުއަރީ 2017
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ، ޕީ.އެޗް.ޑީ ދަޑުވެރިކަމާބޭހޭ 26 ފެބްރުއަރީ 2017
ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ޕްރޮސެސިންގ ފީ ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބިޑް ބަލައިގަތުން 20 ފެބްރުއަރީ 2017
ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ޕްރޮސެސިންގ ފީ ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބިޑް ބަލައިގަތުމާބެހޭ 19 ފެބްރުއަރީ 2017
37 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ( 2017 ) ގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލްތައް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން 13 ފެބްރުއަރީ 2017
އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމްކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 07 ފެބްރުއަރީ 2017
ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާބެހޭ 07 ފެބްރުއަރީ 2017
ފެންދޭ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 11 ޖެނުއަރީ 2017
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކުރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 03 ޖެނުއަރީ 2017